Sersjant Traven Kers

Nestlagfører

sjant

Traven var en litt dårlig småkriminell før han ble militær. Ekstremt dyktig til å komme seg inn på steder han ikke burde være, men ekstremt dårlig til å få gode kreditter av helerne sine. På hjemplaneten Soccoro var Traven kjent som den viktigste årsaken til at planetens pantelånerne gikk så godt. Traven fikk en bounty på 1500cr på seg da en av helerne tystet på ham for å redde seg selv. Seggor fanget ham, men ble selv tatt til fange av en forræderisk imperiekaptein. Seggor og Traven tilbragte mye tid sammen, har en slags kjemi sammen. Traven er en solid, dyktig sersjant, men på ingen måte eksepsjonelt flink.

Soccoran Human Scoundrel 1/soldier 3

Age: 28 Hair: Black Eyes: Brown
Height: 1, 78 Weight: 75 kg Clothing/Appearance: Uniform, face-tattoo

Force 5
Init: +6; Senses: Perception +2
Languages: Basic,
Defense: Ref 16 (flat-footed 13), Fort 13, Will 13
HP: 51, Threshold: 13
Speed: 6 squares
Melee: Knife +4 (1d4+1)
Ranged: Blaster carbine +6 (3d8+2)
Base Attack +3, Grp: +4
Attack Options: sneak attack +1d6
Special Options:

Str 13 +1
Dex 14 +2
Con 16 +3
Int 10 0
Wis 11 0
Cha 12 +1

Talents: sneak attack, tough as nails, gun club
Feats: Weapon Group Proficiency (Pistols, Simple Weapons, rifles) Point Blank Shot, Precise Shot, Skill Focus stealth, rapid shot, WF: blaster carbine
Skills: Acrobatics +8, Deception +8 , Initiative +8, Knowledge tactics +7, stealth +14
Possessions: Uniform,Blaster Carbine, Utility Belt, 2 frag grenades, Personlig Kodesylinder

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License