Korporal Oola "Hønnet" Shian

Radiokvinne og designert skarpskytter. Bakgrunn som kommunikasjonstekniker. Korporal Shian deltar i opprøret og er medlem av GLC fordi hun tror på saken, men hun har vært mistroisk til GLCs imageproblem mht at Lag 1 kun består av mennesker og en Twi'lek som åpenbart ligger med Generalen. Flere aliens må inn i viktige posisjoner, sånn som Oberst Thawyr, som er zabrak som henne selv. Hun er overbevist om sin egen fortreffelighet, stor i kjeften, men heldigvis ikke alt for vågal i felten. Da vanker det skyllebøtte fra Støggkjeften.

Høinnet

Zabrak scoundrel 4/soldier 2
Age: 24 Hair: no Eyes: yellow
Height: Weight: Clothing/Appearance: body-hugging uniform + camo suit

Force 6
Init: +6; Senses: Perception +10 (reroll)
Languages: Basic, Zabrak, Bothan, Mon Calamari
Defense: Ref 21 (flat-footed 19), Fort 19, Will 19
HP: 46, Threshold: 19
Speed: 6 squares
Melee: Knife +5 (1d4+3), Cunning Attack +7
Ranged: Blaster Rifle PB +8 (3d8+4), Cunning Attack PB +10
Ranged: Blaster Pistol PB +8 (3d6+4), Cunning Attack PB +10
Base Attack: +5, Grp: +5
Attack Options: Sneak Attack, Point Blank Shot, Running Attack, Devastating Attack, Cunning Attack
Special Options: Tough as Nails
Str 10
Dex 15
Con 10
Int 14
Wis 14
Cha 12

Talents: Sneak Attack, Tough as Nails, Devastating Attack
Feats: Running Attack, Point Blank Shot, Precise Shot, Weapon Proficiency (simple, rifles, pistols), Cunning Attack, Skill Focus Stealth
Skills: Acrobatics +10, Athletics +3, Deception +4, Endurance +3, Gather Info +4, Initiative +6, Knowledges +5, Knowledge Technology +10, Mechanics +10, Perception +10 (reroll), Persuasion +4, Pilot +6, Ride +6, Stealth +15 (+20 m/camo suit), Survival +5, Treat Injury +5, Use Computer +10
Possessions: Camo suit, uniform, blaster rifle m/sikte, blaster pistol, kniv, medpack

Tilbake til Lag 5

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License