Kurakk

Kurakk

Kurakk er en Fringer-mekaniker med spesielt peiling på landspeedere. Han er ganske traust og tygger mye skråtobakk. Har en bredbremmet hatt med diverse villdyr-tenner til pynt på hattebåndet og dinglende fra bremmen, som har noen hull her og der som hornene hans stikker ut av og komplimenterer stilen. Bruker en lurvete poncho i bantha-ull som bestemoren hans strikket til ham for årevis siden. Den lukter litt rart, men Kurakk påstår det er for at villdyrene ikke skal bli skremt av lukta av folk. Han liker å jakte, spesielt med speeder-mounted guns, og er gruppas designerte sprengstoffekspert.

[Private Kurakk]

Medium Male Zabrak Scout 2/Soldier 3
Destiny , Force
Init: +4; Senses: Perception +9 (reroll)
Languages: Basic, Zabrak, Bocce

Defense: Ref 20 (flat-footed 18), Fort 19, Will 18
HP: 59, DR: n/a, Threshold: 19

Speed: 6 squares
Melee: Unarmed +4 (1d4+2)
Ranged: Blaster Pistol +6 (3d6+2)
Ranged: Blaster Rifle +6 (3d8+2)
Base Attack +4, Grp: +4

Attack Options: Point Blank Shot
Special Options:

Str 10 +0
Dex 15 +2
Con 14 +2
Int 14 +2
Wis 12 +1
Cha 10 +0

Talents: Jury-rigger, Demolitionist, Devastating Attack
Feats: Shake it Off, Weapon proficiency (rifles, pistols, simple, Heavy Weapons), Armor proficiency (light), Point Blank Shot, Vehicular Combat, Skill Training Mechanics
Skills: Acrobatics +4, Climb +2, Deception +2, Endurance* +9, Gather Information +2, Initiative +4, Jump +2, Knowledge(s) +4, Mechanics* +9, Perception* +8, Persuasion +2, Pilot* +9, Ride +4, Stealth* +9, Survival* +8, Swim +2, Treat Injury +3, Use Computer* +9

Possessions: Blaster rifle, blaster pistol, bandolier, toolkit (mech)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License