Ioran Nexilles

Ioran er en gammel grinebiter med gråhvit snurrebart og litt fett hår i en småtynn sideskill under en sliten cowboyhatt. Han er tettbygd, med innsunkne øyne og litt av en ørnenese. Da han ble rekruttert inn i GLC sa han bare: “Æ vil itj vårrå me i nå sånn hær om æ blir nødt te å ha en grad eller tittel eller nåkka. Da kajnn det vær det samme, skjitfolk.” Derfor har han ingen tittel, men har i praksis en menigs rang. Han svarer til sine overordnede med like stor respekt som en stille fjert i et varmt rom, men dette til side kan han sine ting, og skjønner når han skal ta ordre og når det ikke er så farlig – han bare liker å være sær. I tillegg til barten og hatten kan han kjennes ved sin ustanselige piperøyking (off duty) og en diger jaktkniv som han alltid har med seg og bruker til å spikke på pinner og rense neglene.

[Ioran Nexilles]

Medium Male Human Scout 5
Destiny , Force
Init: +7; Senses: Perception +15 (reroll)
Languages: Basic, Bocce, Rhodese

Defense: Ref 17 (flat-footed 17), Fort 19, Will 18
HP: 54, DR: n/a, Threshold: 19

Speed: 6 squares
Melee: Unarmed +6 (1d4+4)
Melee: Knife +6 (1d4+4)
Ranged: Blaster Pistol +4 (3d6+2)
Ranged: Blaster Rifle +4 (3d8+2)
Base Attack +4, Grp: +6

Attack Options:
Special Options:

Str 14 +2
Dex 10 +0
Con 14 +2
Int 12 +1
Wis 16 +3
Cha 9 -1

Talents: Acute Senses, Expert Tracker, Improved Stealth
Feats: Shake it Off, Weapon proficiency (rifles, pistols, simple), Skill Training Stealth, Bad Feeling, Skill Focus Perception, Skill Focus Survival, Skill Focus Stealth
Skills: Acrobatics +2, Climb* +9, Deception +1, Endurance* +9, Gather Information +1, Initiative* +7, Jump +4, Knowledge(s) +3, Knowledge Galactic Lore* +8, Perception* +15 (RR), Persuasion +1, Pilot +2, Ride* +7, Stealth* +12 (RR), Survival* +15, Swim +4, Treat Injury +5, Use Computer +3

Possessions: Blaster rifle, blaster pistol, bandolier, mean looking hunter's knife

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License