Aristide

Lite skip som tilhørte bothaneren Asyr Fei'Lon. Han og de fleste av hans mannskap og passasjerer ble funnet døde ombord av mannskapet på Emancipation. De eneste overlevende var portøren, som lå i koma og ble holdt i live av en respirator, og mekanikeren, som var blitt gal og myrdet de andre ombord i redsel for at de skulle ta portøren (som var kjæresten hennes) ut av respiratoren. Portøren ble koblet av maskinen av Tia og Noonan etter at mekanikeren var blitt skutt og drept av Joon.

Aristide ble senere stjålet av Marek Kolar, en svikefull zabrak, og ved et pussig sammentreff tilbakestjålet av Keyan, som kræsjet det.

aristide.jpg

Aristide, Loronar B8- Light Freighter

LB8 er pasifistversjonen av LB7LF, der våpenet er sløyfet for ekstra lagringsplass. Skipet er primært beregnet for passasjertransport innad i systemer.
Lengde: 19m

Aristide
Gargantuan Starfighter
Init: ; Senses: Perception
Defense: Ref 19 (flat-footed 17), Fort 26, Will 12 +7 armor
HP: 60, DR: 10 SR: 15 Threshold: 46
Vacuum Speed: (16 squares/action)
Atmospheric Speed: (4 squares/action)
Base Attack +0, Grp: +16

Attack Options:
Special Options:
Str 42
Dex 14
Con -
Int 14
Talents:
Skills: Initiative, Mechanics, Perception, Pilot, Use Computer
Crew: 1 Passengers: 9
Cargo Capacity: 6 tons Consumables: 1 month
Hyperdrive: x3 Nav Computer
Availability, Licensed Cost (80,000 new, 60,000 Used)
Unused Emplacement points: 5

Modifier x2

Navicomp 1 4000
hypedrive 3 2 3000
sublight drive 4 5 20000

shield generator 15 15 2000

Escape pod 1 800

Emplacement POints

shuttle/superiority 50000

total: 80000

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License