Marael Adasca
Techy.preview.jpg

Navn: Marael Adasca
Alder: Oppunder 40? Det er ikke høflig å spørre.
Rase: Arkanian
Hjemverden: Arkania
Stilling: Spesialist og analytiker tilknyttet den recopianske garden


Spesialist Adasca har blitt personlig rekruttert til Recopia av Kirlana Vrees til å tjene som analytiker og spesialist. Det er litt av et varp, for hun er lynende intelligent og utvilsomt en av galaksens mest kompetente personer til nær sagt alt. Lite er kjent om bakgrunnen hennes, men hun har ferdigheter som en hemmelig agent og kjenner Kirlana godt fra før av. Hmm.

Så langt er hennes eneste nevneverdige bedrift i recopiansk tjeneste et oppdrag på Thyferra om å spore opp Keyan Pressin, som hadde forsvunnet på vei til et møte. Med på laget hadde hun Rakah Murrg og Beebee Indo. Laget var noen få minutter for seine til innhente kongen selv, men takket være Adasca fikk de avdekket at han var kidnappet, en vag idé om av hvem, og en veldig god ID på skipet han ble bortført i.

Sitater

Murrg: Spesialist Marael Adasca, jeg forsøkte å oppsøke suiten til Kong Keyan Pressin, men vi kommer ikke engang inn i etasjen uten nøkkel.
Adasca: Kom, så går vi.
Murrg: Men vi har ikke nøkkel.
Adasca tar med seg en datapad.
Adasca: Jo. Kom, så går vi.

Murrg: Får jeg stille deg et spørsmål, Spesialist Marael Adasca?
Adasca: Ja.
Murrg: Er det noe du ikke er spesialist i?
Adasca legger hodet på skakke og tenker seg om et øyeblikk.
Adasca: Nei.

Stats

Heroic Levels: Noble 3/Scoundrel 7/Scout 4

STR 10 (+0)
DEX 14 (+2)
CON 12 (+1)
INT 20 (+5)
WIS 14 (+2)
CHA 10 (+0)

Defenses:
REF: 29
FORT: 27
WILL: 29

Base Attack Bonus: +10
Hit Points: 95
Damage Threshold: 27
Second Wind (1/day): 23
Force Points: 10
Dark Side Points: 2
Initiative: 14
Perception: 14

Ranged Attack (Pistol): +13, 3d6+8
Melee Attack (Knife): +10, 1d4+7

Talents:
Educated: You may make any knowledge check untrained.
Spontaneous Skill (1/day): Make an untrained skill check as though you were trained.
Knack (1/day): Reroll a skill check and take the better result.
Trace: You can use Use Computer instead of Gather Information as long as you have access to a computer network.
Gimmick: You can issue a routine command to a computer as a swift action.
Master Slicer: You can reroll Use Computer checks made to improve access, keeping the best result.
Long Stride: You move 8 squares instead of 6 squares as a move action.
Barter: Reroll Persuasion checks to haggle and keep the better result.
Flash of Genius (1/encounter): Add +5 to one check with Use Computer, Mechanics, or a Knowledge skill.

Feats
Noble: Linguistics, Weapon Proficiencies: Pistols, Simple
Scoundrel: Point Blank Shot
Scout: Weapon Proficiency Rifles
Skill Focus Use Computer
Skill Training Mechanics
Precise Shot
Dodge
Skill Training Acrobatics
Skill Focus Knowledge Tactics
Improved Defenses
Quick Draw
Running Attack
Surcigal Expertise
Desperate Gambit (Hvis du bommer kan du rerolle med -2 på Ref Def)

Skills: 11

Acrobatics +14
Athletics +7
Deception +7
Endurance +8
Gather Information +7
Initiative* +14
Knowledge: Bureaucracy* +17
Knowledge: Galactic Lore* +17
Knowledge: Life Sciences +12
Knowledge: Physical Sciences +12
Knowledge: Social Sciences* +17
Knowledge: Tactics* +22
Knowledge: Technology* +17
Mechanics* +17
Perception* +14
Persuasion* +17
Pilot* +14
Ride +9
Stealth +9
Survival +9
Treat Injury* +14
Use Computer* +22

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License